Bewoners » Afval inzamelen en scheiden » Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2018

Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2018

Gemeente Coevorden: Tarieventabel 2018

behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing Coevorden 2018’.

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

1.1.1 indien het perceel wordt gebruikt door één persoon                                           € 229,74

1.1.2 indien het perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon                           € 276,74

Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en jaarlijkse tarieven extra container

1.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt het tarief voor
het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt,
bij aanvang van de belastingplicht in bruikleen hebben van maximaal één extra
container en bestemd voor:

1.2.1 G.F.T.-afval                                                                                                           € 66,14

1.2.2 P.M.D.-afval                                                                                                          € 66,14

1.2.3 restafval                                                                                                              € 132,28

Hoofdstuk 1.3 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor:

1.3.1 het op verzoek (eerste woensdag van de maand) ophalen van huishoudelijk    € 32,50
afval en grof huishoudelijk afval tot 1 m3

1.3.2 het in 1.3.1 genoemde bedrag per m3 daarboven of gedeelte daarvan              € 32,50

1.3.3 het achterlaten van afvalstoffen, door burgers woonachtig in de gemeente         € 6,00
Coevorden, op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats
tot 1 m3 of gedeelte daarvan

1.3.4 het in 1.3.3 genoemde bedrag per m3 daarboven of gedeelte daarvan               € 8,50

download hier de gehele de verordening