Samen op weg naar een hoogwaardiger recycling van plastic verpakkingen

Onlangs publiceerde het CPB een onderzoeksrapport over het rendement van de inzameling en de recycling van plastic verpakkingen. Het CPB concludeert dat het huidige model duur is en weinig bijdraagt aan het milieu. Area erkent dat het succes van de inzameling van plastic verpakkingen leidt tot nieuwe uitdagingen. In de visie van Area is het aan alle partijen in de keten om daarin samen nieuwe stappen te zetten. Hierin volgt Area de reactie van het Afvalfonds Verpakkingen, de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD (branchevereniging voor afval- en reinigingsmanagement).

Het Afvalfonds Verpakkingen, de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD concluderen in hun reactie dat de gescheiden inzameling en recycling van plastic verpakkingen in Nederland succesvol is: “Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en overheid. Hierdoor worden grondstoffen gerecycled en wordt CO2 bespaard. Het is dan ook belangrijk om hiermee door te gaan. Het succes van de kunststofinzameling leidt ook tot nieuwe uitdagingen. De door het CPB gepubliceerde notitie over de circulaire economie van kunststoffen schetst deze uitdagingen heel duidelijk. Bijstelling van het systeem is nodig om tot een hogere kwaliteit en daarmee meer milieuwinst te komen.”

Area constateert dat de inzameling van plastic verpakkingen in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen is gegroeid als gevolg van veranderingen in de afvalinzameling. Zo hebben de gemeenten de PMD-container ingevoerd en worden sorteerstraten nabij winkelcentra – voor de inzameling van glas, papier, PMD en textiel – gerealiseerd. Hiermee zetten de gemeenten belangrijke stappen in de omslag van afval naar grondstof, waarover de gemeenten afspraken met het rijk hebben gemaakt.

Over de nieuw te nemen stappen zeggen het Afvalfonds Verpakkingen, de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in hun reactie: “Circa 80 procent van het ingezamelde kunststof wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan vindt direct zijn weg als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststofafval bestaat uit een mix van verschillende kunststofsoorten waarvan de recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden en gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Daardoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling nog verder toenemen.”