Area jaarverslag 2016

Area ligt financieel en operationeel stevig op koers. Dit blijkt uit het jaarverslag van Area. Area behaalde een financieel resultaat van 703 duizend euro en zette in op de voorbereiding dan wel invoering van veranderingen in de inzameling van gesorteerd afval. Daarbij werd vorig jaar in Emmen al een trendbreuk gerealiseerd. In 2017 zal Area in opdracht van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen nieuwe veranderingen in de inzameling van PMD, glas, papier en textiel doorvoeren.

Bij een omzet van bijna 25,7 miljoen euro boekte Area het positieve bedrijfsresultaat van 703 duizend euro. Dit resultaat ligt flink hoger dan het begrote resultaat van 203 duizend euro, volgens het strategisch plan 2016-2021. De omzet ligt ruim 630 duizend euro lager ten opzichte van 2015, mede als gevolg van lagere afvalverwerkingskosten en een tariefsverlaging in de kolkenreiniging. De efficiency is in 2016 met 2,5 procent verder verbeterd en de overheadkosten zijn niet verder gestegen, geheel conform het strategisch plan van Area.

Emmen

In opdracht van de gemeente Emmen reikte Area in 2016 aan bijna 40.000 huishoudens in de laagbouw een nieuwe restafvalcontainer met chip uit. Hiermee optimaliseerde Area zowel het containermanagement als de inzamelroutes. De oude restafvalcontainer werd door middel van een sticker omgedoopt tot PMD-container. Dit gebeurde op vrijwillige basis. Maar liefst 97 procent van de huishoudens in Emmen aanvaardde de PMD-container. Al tijdens de uitrol van het project, in november, was een trendbreuk zichtbaar; begin 2017 nam de hoeveelheid restafval af met 10 procent en verdriedubbelde het PMD.

Het jaar 2016 stond ook in het teken van de voorbereiding van vervolgplannen in opdracht van de gemeente Emmen, zoals voor de plaatsing van 290 ondergrondse verzamelcontainers voor restafval bij hoogbouw, de inzameling van PMD via de PMD-zak bij hoogbouw en de plaatsing van veertien extra sorteerstraten in wijken en dorpen, voor de inzameling van PMD, glas, papier en textiel.

Hoogeveen en Coevorden

In opdracht van de gemeente Hoogeveen werden alle geplande sorteerstraten in 2016 geplaatst en opgeleverd. Hier kunnen inwoners naast PMD, glas, papier en textiel ook lege batterijen en lege inktcartridges, kapotte spaarlampen, cd’s/dvd’s, mobiele telefoons, opladers en kleine elektrische apparaten kwijt. Voor de gemeente Coevorden werd de planontwikkeling van veranderingen zoals die in Emmen zijn ingevoerd, voorbereid. Deze plannen worden in 2017 uitgevoerd, waarvan het deel minicontainers restafval en PMD bij de laagbouw in Coevorden vrijwel is afgerond.