Area in strategisch proces

Van de zijde van Area zijn wij blij met dit strategisch onderzoek. Het schept straks richting, draagvlak en duidelijkheid voor onze onderneming. Area wil als overheidsgedomineerde inzamel- en reinigings NV haar maatschappelijke waarde voor haar stakeholders borgen. Expliciteren we het begrip maatschappelijke waarde dan kunnen we dat gelijk stellen aan het realiseren van professionele maatstaven. Zo zijn deze er aan de kostenkant van de onderneming, de dienstenkant alsmede de brede sociaal economische context waarin de organisatie opereert.
Om in kwartaal 1 en 2 van 2015 de discussie rond de ambitiestrategie van Area goed te kunnen voeren wordt thans gewerkt aan een toekomstscenario studie langs een aantal meetlatten. De uitkomst van studie en dialoog over deze studie bepaalt straks de voor Area te realiseren strategische doelen.

Het strategisch proces dient het creëren van maatschappelijke waarde. Die loopt eigenlijk langs een aantal lijnen. De eerste lijn is de lijn van kwaliteit van dienstverlening, de mate van beleidsontwikkeling en implementatie en de kosten gemoeid met diensten die door de afnemers gewenst zijn. Een ander vraagstuk in een strategisch proces is die van het uitbouwen van de organisatie zelf. De organisatie moet functioneren zoals raden, aandeelhouders, opdrachtgevers en de burger en andere stakeholders dit wensen en de organisatie moet afgestemd en uitgelijnd zijn op de eisen die voortvloeien uit de te ontwikkelen aandeelhoudersstrategie zoals vastgelegd in het visieplan gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen d.d. oktober 2012.

In kwartaal 1 en 2 van 2015 stellen de aandeelhouders de meerjaren-strategische koers van Area Reiniging NV vast. Het mooie is dat vele betrokken stakeholders thans kunnen meepraten en denken over de mogelijkheden om tot maatschappelijke waardecreatie voor en door Area Reiniging NV te komen. Dit biedt Area de ruimte om in 2015 de strategische missie en visie voor de komende jaren opnieuw vast te stellen, zodat zij de strategische koers kan vertalen naar concrete doelen die de organisatie in de gewenste richting kan brengen.

Een dergelijk strategisch proces past eigenlijk heel goed bij het bedrijf Area Reiniging. Transparant naar buiten en transparant naar binnen. Als straks het strategisch plan is vastgesteld kan dit rekenen op draagvlak als resultante van een breed doorlopen discussie. Dat dit soms ook best even spannend is nemen we op de koop toe. De uitkomst is dat er straks een breed gedragen koers ligt waarlangs Area zich verder mag ontwikkelen om haar waarde in het publieke domein te behouden en zelfs te versterken.

Alfride Groenewold,
Directeur.